Kerkradio Apeldoorn is financieel zelfstandig en wordt geheel bekostigd uit uw vrijwillige bijdragen. De kosten kunnen we weliswaar redelijk op hetzelfde niveau houden maar de inkomsten uit de genoemde giften nemen helaas af. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om aan onze verplichtingen te voldoen. Helpt u mee om Kerkradio Apeldoorn de uitzendingen te blijven verzorgen?! Uw bijdrage is van harte welkom en kunt u storten op rekening NL43 INGB 0000 8590 54 t.n.v. Kerkradio Apeldoorn.

Uw gift en de Belastingdienst

Schenkingen ten behoeve de Kerkradio Apeldoorn zijn aftrekbaar van de belasting (Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) groepsbeschikking PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND). Het totaal aan giften dat u doet is aftrekbaar van de belasting, met een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Er is ook de mogelijkheid om een lijfrenteschenking te doen per notariële akte. Ook de lijfrentetermijnen zijn volledig aftrekbaar als de schenking voldoet aan een aantal voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Balastingdienst http://www.belastingdienst.nl (onder Relatie, familie, gezondheid)

Schenking door een legaat

U kunt in uw testament de Kerkradio Apeldoorn opnemen voor de schenking van een legaat dat uit de nalatenschap wordt uitbetaald.

Schenking door middel van een erfstelling

Dit kan door in uw testament Kerkradio Apeldoorn op te nemen als erfgenaam voor een bepaald percentage van de erfenis. De notaris bepaalt de omvang van de nalatenschap en zorgt voor de betaling van de delen, zoals in uw wilsbeschikking aangegeven.